Formulář

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK PLYNU WEB

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 72 odst. 1 a § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) a podle § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi

OBCHODNÍK:

Vaše Energie, s.r.o. I Sídlo: Kurzova 2222/16, Praha 5 – Stodůlky, 155 00, I tel: +420 227 272 444 I obchodující pod značkou Vaše Energie
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337618 I IČ: 09526196 I DIČ: CZ09526196
Číslo účtu / numerický kód banky: 2781231002 / 5500 Raiffeisenbank, a.s I Jednatel: Marie Soukupová


ZÁKAZNÍK:

Titul:   Jméno:   Příjmení:   Datum narození:
Trvalá adresa: PSČ:   Telefon:
Doručovací adresa: PSČ:   Email:
Číslo bankovního účtu:  
Zálohové platby budu hradit: převodem   prostřednictvím SIPO:

PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Na základě této Smlouvy se Obchodník zavazuje zajistit pro Zákazníka dodávky plynu ve sjednaném množství do jeho odběrného místa (dále jen Odběrné místo) a současně mu bezplatně spravovat níže uvedené měřící zařízení, které se nachází na adrese Odběrného místa (dále jen Plynoměr). Zákazník se pak zavazuje zaplatit Obchodníkovi cenu za zajištěné dodávky plynu dle jeho platného Ceníku. Práva a povinnosti smluvních stran se kromě této Smlouvy řídí také Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky a Ceník tvoří přílohu této Smlouvy. Tato smlouva se uzavírá na dobu: 12   24   měsíců.

Specifikace odběrného místa

Adresa odběrného místa:   PSČ:  
EIC kód: Číslo plynoměru: Roční spotřeba: MWh
Charakter odběru:   Vaření   Ohřev   Topení             Jste vlastníkem této nemovitosti?: Ano   Ne  
Stávající dodavatel plynu:    Stávající smlouva na dobu:
Zákazník již ukončil stávající smlouvu: Ano   Ne  
Požaduji ukončení stávající smlouvy: Ano   Ne     ke dni:

PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZÁLOHY

 1. Zákazník se zavazuje hradit cenu za dodaný plyn ve formě pravidelných měsíčních záloh a vyúčtovací faktury. Měsíční zálohy činí do prvního vyúčtování částku uvedenou výše / níže. Tyto pravidelné měsíční zálohy se zavazuje hradit Zákazník podle rozpisu záloh. V případě, že Obchodník má za Zákazníkem jakoukoliv splatnou pohledávku, může Obchodník zaslat Zákazníkovi písemnou upomínku. Za první písemnou upomínku je Obchodník oprávněn Zákazníkovi účtovat poplatek ve výši 50 Kč, za každou další pak poplatek ve výši 200 Kč.
 2. Plnění povinnosti Obchodníka jako správce Plynoměru vyžaduje udělení písemné plné moci. Zákazník proto s podpisem této Smlouvy současně uděluje plnou moc Obchodníkovi, aby po dobu platnosti této Smlouvy jednal za Zákazníka ve všech věcech spojených s přepisem Plynoměru na Obchodníka. Obchodník je zejména zplnomocněn k ukončení stávající smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, kterou má Zákazník uzavřenou s jiným obchodníkem.
 3. Zákazník je povinen neprodleně informovat Obchodníka o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provádění správcovské činnosti Plynoměru.
 4. Obchodník neodpovídá za škody vzniklé havarijním stavem Plynoměru, které nebylo možno předpokládat, ani jim nebylo možno zabránit. Dále neručí ani za škody způsobené osobou odlišnou od Obchodníka či živelnými pohromami.
 5. V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k ukončení této Smlouvy, je Obchodník povinen k datu zániku této Smlouvy bezplatně poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby byl Plynoměr bez zbytečného odkladu převeden zpět na Zákazníka.
 6. Zákazník se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem plynu, na základě kterého se uskutečňuje dodávka plynu do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu za každé OM, ve kterém tento závazek porušil ve výši 3000 Kč a zároveň násobku 300 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce platnosti této Smlouvy.
 7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem zajištění dodávek plynu do odběrného místa Obchodníkem a je uzavřena na dobu určitou. Po uplynutí závazku se smlouva automaticky prolonguje na stejné období a za stejných podmínek pokud se strany nedohodnou jinak nebo jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně nejméně 3 měsíce před uplynutím závazku písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat.
 8. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou nebo Obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
 9. V případě soudního řízení ve sporech s mezinárodním prvkem je místně příslušný vždy soud podle sídla Obchodníka. Rozhodným právem bude vždy právo České republiky (přičemž se vylučuje zpětný odkaz na jiné než české právo).
 10. Zákazník podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se seznámil rovněž s Obchodními podmínkami a Ceníkem.
 11. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdržela každá Smluvní strana. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem této smlouvy,kterému zcela porozuměly a který je vyjádřením jejich pravé, svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
 

PLNÁ MOC PLYN


ZMOCNITEL:

Já, níže podepsaný/á narozen/a
trvale bytem PSČ:
Adresa odběrného místa: PSČ:
EIC kód: Číslo plynoměru:
Stav měřícího zařízení (m3) ke dni Byt  Rodinný dům  

TÍMTO UDĚLUJI PLNOU MOC ZMOCNĚNCI:

Vaše energie, s.r.o.,

IČ: 09526196 I Sídlo: Kurzova 2222/16, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 I tel: +420 227 272 444

aby jednal ve všech věcech spojených s přepisem měřícího zařízení a zajištění dodávek zemního plynu pro odběrné místo zejména pak:

 • zmocněnce zplnomocňuji k ukončení stávající Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu
 • zmocněnce tímto žádám a zplnomocňuji k tomu, aby na své jméno uzavřela smlouvu o připojení k distribuční soustavě
 • zmocněnec je oprávněn některé úkony související s výkonem této plné moci svěřit jiné osobě

V případě nájemního vztahu k nemovitosti čestně prohlašuji, že majitel nemovitosti souhlasí se zmíněným postupem potřebným ke změnám účastníka trhu s plynem a dodavatele.


Kolik je 1 + 4?

(Po odeslání Vám na uvedenou emailovou adresu přijdou potvrzené dokumenty a další potřebné informace.)